Zobacz nasze inne serwisy:
Jesteś tutaj:   Start    Regulamin zakupów
Regulamin
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zakupów.
 
Szukaj produktu:
Podpowiedzi
Szukaj

Regulamin zakupów:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
WWW.ENKODERY24.PL
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.       Sklep www.enkodery24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.       Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.enkodery24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.       Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.enkodery24.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1.       FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.enkodery24.pl umożliwiający utworzenie Konta.
2.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.enkodery24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
3.       KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4.       KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
5.       PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6.       PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) kodeksu cywilnego (tj. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7.       REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
8.       SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.enkodery24.pl.
9.       SPRZEDAWCA , USŁUGODAWCA CASP SYSTEM SP. Z O.O. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218980, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, NIP: 6321873261, REGON: 1278307303, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected].
10.   UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
12.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 
 
 
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1.       Sklep www.enkodery24.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
2.       Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.       Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6.       Zamówienia można składać:
6.1   poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.enkodery24.pl.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
7.       W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Sklepie.
8.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9.       Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 7:30 do 15:30 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10.   Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 
§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
4.       Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2.    formularz odstąpienia od umowy,
4.3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6.       Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 
§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2.    płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
2.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 24 1140 1078 0000 5092 5000 1001 (BRE Bank S.A.) CASP SYSTEM SP. Z O.O., ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, NIP: 6321873261. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3.       W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
4.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.       W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
6.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1.       Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2.       Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
2.1.    Czas kompletowania Produktów wynosi 30 dni roboczych od momentu:
a)       zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
b)      przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.
2.2.    Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 dzień roboczy od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3.       Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (DHL).
4.       Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym pod adresem: ul. Puszkina 2, 43-603 Jaworzno.
5.       Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6.       W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
 
§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1.       Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2.    Okres gwarancji dla Produktów zależy od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
1.3.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.
1.4.    Gwarancja nie wyłącza uprawnień podmiotów, o których mowa w § 9 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
2.       Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w §9 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno .
2.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno .
2.5.      Produkt powinien być wysyłany przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierem, tak aby możliwe było otrzymanie potwierdzenia nadania przesyłki. Prosimy również o zabezpieczenie wysyłanego Produktu przed uszkodzeniem w trakcie transportu .
2.6.    W przypadku wykrycia wady Produktu Klient może żądać od podmiotu udzielającego gwarancji: nieodpłatnej naprawy lub wymiany Produktu na nowy, w przypadku braku możliwości naprawy .
2.7.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, a w przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
2.8.    W przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.9.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 
§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.       Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.       W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno .
4.       Podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5.       Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył podmiot, chyba że podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6.       Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od podmiotu, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od podmiotu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.       Podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9.       Termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4  w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
10.5  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
11.   Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
12.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 
 
§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
1.       Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2.       Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1.    niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2.    odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
2.3.    prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
3.       Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4.       Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
 
§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.       Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie.
2.       Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.       Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 
§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.       Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.
3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,
3.3.    przeglądarka internetowa,
3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.       Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.       Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 
 
 
 
 
§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] .
2.       W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4.       Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 
§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 
§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.       Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.enkodery24.pl.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością CASP SYSTEM SP. Z O.O. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218980, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Aleksandra Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, NIP: 6321873261, REGON: 1278307303, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.enkodery24.pl.pl, bez zgody Usługodawcy.
2.       Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.enkodery24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3.       Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.enkodery24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.enkodery24.pl użyte są w celach informacyjnych.
 
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.       W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3.       Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4.       Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym lub podmiotem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
Casp System Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Puszkina 2
tel.+48 32 614-09-17
GSM +48 692 430 544 , 728 919 707, 728 992 050
Na skróty:
Enkodery24:
Witamy w serwisie enkodery24.pl. Dzięki przejrzystej formie prezentacji informacji takich jak parametry, ceny, dostępność urządzeń, serwis jest szybkim narzędziem, które pomoże zrealizować Wasze zapotrzebowanie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń zawierającą pełną gamę enkoderów inkrementalnych oraz enkoderów absolutnych. Przegląd produktów Hohner Automaticos podzielony jest na następujące grupy: enkodery inkrementalne z wałkiem, enkodery inkrementalne z otworem, enkodery absolutne z wyjściem równoległym, enkodery absolutne z wyjściem SSI, enkodery absolutne z wyjściem analogowym, enkodery absolutne z wyjściem CanOpen, Profibas, DeviceNet. Posiadamy również enkodery magnetyczne liniowe oraz enkodery linkowe. Zapraszamy klientów z Warszawy Gdańska Wrocławia Krakowa Katowic Rzeszowa oraz całej polski. Szeroki wybór akcesoriów umożliwia dostosowanie montażu do istniejących warunków : sprzęgła, koła pomiarowe, uchwyty montażowe do enkoderów. Oferujemy również elektronikę liczącą w postaci liczników elektronicznych oraz tachometrów prędkości obrotowej. Zapraszamy również do odwiedzenia naszych serwisów o tematyce czujników zbliżeniowych www.czujniki24.pl, o tematyce manometrów www.manometry24.pl oraz o tematyce przetworników ciśnienia www.przetworniki24.pl. Polecamy również serwisy: eh24.pl, Binar24.pl oraz Wzorce NDT. Zapraszamy!!!
Enkodery24.pl -  Warszawa Kraków Wrocław Katowice Rzeszów Gdańsk
Wyróżnienia:
Diamenty Forbes 2021 dla Casp System Sp. z o.o.Certyfikate D&B Poland


Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System i Partnerami biznesowymi firmy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoNasze serwisy: Automatyka Przemysłowa | Badania Nieniszczące